HUMANAGE HR APP

Humanage ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน การลงเวลาการเข้างานออกงาน การจัดตารางการทำงานพนักงาน ประวัติการทำงาน การลา ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบได้เปิดโอกาศให้บริษัทสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย
hrsale logo

สมัครสมาชิก